Strona główna  |   Kontakt   |   Dyrektor   |   Wicedyrektor   |   Sekretariat    
  
 • 1 września 2006 r.
 • Na podstawie Rozporządzenia MENIS z dnia 04.04.2005r., które określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka do chwili podjęcia nauki w szkole
 • Dyrektor Ilona Ptak - powołała zespół specjalistów, którzy postanowili objąć opieką specjalistyczną dzieci w przedziale wiekowym od 2 - 6 lat z terenu całej Gminy Trzebinia
UZASADNIENIE PROBLEMU

Nakłady na wczesną interwencję i wczesne psychopedagogiczne wspomaganie rozwoju dzieci może przyczynić się do ograniczenia w przyszłości wydatków na opiekę zdrowotną i zasiłki socjalne dla źle przystosowanych społecznie dorosłych osób niepełnosprawnych. Za jak najwcześniejszym zdiagnozowaniem zagrożeń i zaburzeń oraz podjęciem rehabilitacji i wspomagania rozwoju dzieci przemawiają następujące przesłanki:
 • wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie oraz związana z tym możliwość korekcji zaburzonych funkcji i kompensacji deficytów
 • możliwość zahamowania rozwoju, wielu zaburzeń o postępującym przebiegu a nawet całkowitego zatrzymania niekorzystnych zmian
 • większa podatność małych dzieci na postępowanie rewalidacyjne i w efekcie lepsze postępy w usprawnianiu go
 • łatwiejsze generalizowanie przez dzieci wypracowanych umiejętności i nawyków
 • narastanie wielu zaburzeń wraz z wiekiem i utrudnianie terapii oraz edukacji dzieci starszych
 • rodzice małych dzieci mają więcej nadziei, sił, zapału i wiary, dlatego są bardziej zaangażowani we współpracę ze specjalistami i we własny udział w terapii dzieci
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - rozumiane jest jako wczesne oddziaływanie rewalidacyjno-wychowawcze stymulujące rozwój, obejmujące potrzeby wychowawcze z uwzględnieniem potrzeb rodziny.

CELE SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO DZIECKA:
 • zapobieganie występowaniu nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka
 • pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi z najbliższymi osobami
 • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego tj: funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji i socjalizacji
 • wyzwalanie i wzmacnianie aktywności społecznej, poznawczej
 • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii
 • systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka
 • przygotowanie dziecka z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną do korzystania z edukacji i współżycia w grupie
 • przygotowanie dziecka do samodzielnego korzystania z zajęć wychowawczych i edukacyjnych przeznaczonych dla wszystkich dzieci

CELE SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO RODZICÓW:

 • pomoc rodzicom w procesie adaptacji do warunków życia, wynikających z faktu wychowywania dziecka niepełnosprawnego
 • pomoc w tworzeniu warunków sprzyjających w budowaniu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem
 • przygotowywanie rodziców do udziału w programie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • pomoc rodzicom w odpowiedniej organizacji środowiska domowego
 • pomoc rodzicom w budowaniu realistycznych oczekiwań w stosunku do rozwoju dziecka zgodnych z jego możliwościami
 • rozwijanie poczucia przynależności do szerszej grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz dystansów do swojej sytuacji życiowej

ZADANIA DO REALIZACJI:

 • ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy: lekarskiej, psychologicznej, logopedycznej, ocena sfery ruchowej dziecka
 • opracowanie i wdrażanie szczegółowego, wielospecjalistycznego i kompleksowego postępowania w sferze psychicznej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej rozwoju m. in. prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii, socjoterapii oraz rozwoju dziecka, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowywanie jej do zmieniających się potrzeb rozowojowych i zdrowotnych dzieci
 • opracowanie i realizowanie psychologicznych programów wsparcia rodziny dziecka niepełnosprawnego
 • dostarczanie rodzicom informacji o możliwych formach pomocy oraz niezbędnych adresów
 • pomoc w skontaktowaniu się rodziców z innymi rodzicami będącymi w podobnej sytuacji

PRZEWIDYWANE EFEKTY PROWADZONEJ TERAPII

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

 • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi
 • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
 • uzyskują gotowość do przebywanie w nowym środowisku
 • wspomaganie rozwoju wpływa na jego harmonijność i powoduje, iż późniejsza nauka w szkole i kontakty rówieśnicze będą na wyższym poziomie
 • wspomaganie rozwoju zapobiega utrwaleniu się niepełnosprawności i umożliwia dalszy, względnie prawidłowy rozwój z koniecznością niewielkiej pomocy terapeutycznej
 • dzieci będą lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej

ADRESACI

 • Dzieci w wieku od 2 - 6 lat są kwalifikowane do terapii na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Zajęcia są organizowane w wymiarze od 2 do 4 godzin / tydzień, w zależności od możliwości psychofizycznych i zdrowotnych dziecka.
 • Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 • Zajęcia mogą być też prowadzone w nielicznych grupach
 • Terapię prowadzą: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta, muzykoterapeuta, rehabilitant ruchowy
 • Terapia prowadzona jest w specjalistycznych gabinetach
 • Konsultacji udzielają lekarze specjaliści: pediatra, neurolog, psychiatra

INFORMACJI UDZIELA

 • Dyrektor Ilona Ptak
 • tel. 32 / 6121 - 956 lub 0501 461 092