Strona główna  |   Kontakt   |   Dyrektor   |   Wicedyrektor   |   Sekretariat    
  Projekt "Bliżej historii mojej rodziny, szkoły,
miejscowości i wspólnej Europy"
"Closer to History"

Czas realizacji 2012 -2014. Rolę koordynatora projektu pełni nasza szkoła. W projekcie uczestniczą jeszcze dwie szkoły: z Crispiano we Włoszech i z Ankary w Turcji.

 


 


 


Nasz projekt skupi sie na użyciu umiejętności szukania informacji w różnych źródłach i prezentacji zdobytej wiedzy historycznej przy użyciu różnorodnych metod - prezentacji słownej, artystycznej i multimedialnej.

Dzieci będą poszukiwać informacji o historii swojej rodziny, szkoły i miejscowości, w której mieszkają. Poszukiwania te będą wymagały współpracy pomiędzy szkołą a rodziną i środowiskiem lokalnym. Źródłem wiedzy będą wywiady z ludźmi, dokumenty i książki historyczne, wycieczki szkolne, zdjęcia, filmy i lekcje organizowane w muzeach.

Przygotowując prezentacje zdobytej wiedzy uczniowie będą rozwijać swoje zainteresowania historyczne, umiejętności werbalne oraz kompetencje informatyczne i zdolności artystyczne.

Filmy, prezentacje i zdjęcia z opisami będą zawierały wiele informacji o tradycjach i kulturze kraju i regionu, z którego pochodzą dzieci.
Wymieniając się rezultatami swojej pracy ze szkołami partnerskimi dzieci będą miały okazję odkryć podobieństwa i różnice w kulturze i życiu codziennym różnych krajów teraz i w przeszłości.

Analizując nadesłane materiały dzieci będą mogły poznać podstawowe słownictwo związane z tematyką projektu w językach krajów partnerskich.

Uczniowie naszych szkół pochodzą z różnych kręgów kulturowych i terenów o różnorodnej historii. Motywacją do tego projektu jest zainteresowanie dzieci ekscytującą wspólną pracą, która uatrakcyjni nauczanie i uczenie się historii poprzez poszukiwanie informacji w różnych źródłach, a także pozwoli na doskonalenie umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy z wykorzystaniem posiadanych uzdolnień artystycznych oraz kompetencji informatycznych i technicznych.

Poprzez współpracę z partnerami chcemy kształtować u dzieci postawę świadomego obywatela Europy oraz uczyć tolerancji i przyjaźni. Korzystanie z prezentacji multimedialnych i filmów pomoże nam pokonać bariery językowe, wykorzystując wizualne środki komunikacji w celu wymiany informacji o nas samych, naszych szkołach i społeczności.

Cele projektu

Poprzez realizację projektu chcemy rozwijać u naszych uczniów:

  1. Umiejętność poszukiwania informacji - zachęcimy uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy historycznej - od przekazu ustnego poprzez dokumenty i opracowania historyczne oraz pamiątki rodzinne i zbiory muzealne
  2. Umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce i jej prezentacji na różne sposoby - zdobyte wiadomości i wiedzę uczniowie będą prezentować swoim kolegom i nauczycielom w szkole, a także szerszej publiczności i partnerom zagranicznym przygotowując występy, prace plastyczne i zdjęcia z opisami, a także prezentacje multimedialne i filmy
  3. Umiejętność czytania i pisania - będą one niezbędne do analizy źródeł i przygotowania prezentacji
  4. Umiejętności językowe - będziemy wykorzystywać znajomość języka angielskiego do komunikacji z partnerami, postaramy się także zapoznać uczniów z podstawowym słownictwem języków krajów partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z tematyką projektu (wielojęzyczny słownik rodzinny opracowany przez uczniów)
  5. Umiejętności informatyczne i techniczne - praca nad projektem będzie wymagała od uczniów umiejętności poszukiwania informacji w Internecie i wykorzystania programów komputerowych do przygotowania prezentacji multimedialnych, wykorzystamy także umiejętności obsługi aparatu cyfrowego i kamery
  6. Zainteresowania historyczne - chcemy rozbudzić zainteresowanie historią i pokazać uczniom możliwość dalszych poszukiwań i odkrywania tajemnic historii
  7. Umiejętność wykorzystania Internetu w celu komunikowania się - porozumiewając się z partnerami pokażemy uczniom możliwości wykorzystania Internetu do komunikowania się z ludźmi z całej Europy, a nawet świata, będziemy korzystać z e-maili, portali społecznościowych i komunikatorów internetowych
  8. Zdolności artystyczne - uczniowie będą mogli wykazać się uzdolnieniami plastycznymi, dziennikarskimi, fotograficznymi i aktorskimi. Prezentowanie prac wykonanych w czasie realizacji projektu pomoże odkrywać i promować talenty uczniów.
W czasie realizacji projektu chcemy także umożliwić uczniom poznanie historii, kultury i tradycji własnej i współpracujących krajów europejskich. Będziemy kształtować u dzieci postawę świadomego obywatela Europy, a także uczyć wzajemnej tolerancji i przyjaźni.

Nauczyciele będą korzystać z wizyt w szkołach partnerskich by doświadczyć różnych stylów nauczania i wymienić się stosowanymi metodami i pomysłami.

Wpływ na osoby uczestniczące w projekcie.

Projekt będzie miał wpływ na całą szkołę, ponieważ wszyscy w każdym z krajów partnerskich będą zaangażowani. Dzięki częstej, regularnej korespondencji, uczniowie wykażą poprawę umiejętności komunikacyjnych, czy to mówienia i słuchania, czy czytania i pisania listów i e-maili lub przez prezentacje za pomocą fotografii cyfrowej, cyfrowego wideo i prezentacji Microsoft Powerpoint. Uczniowie podejmą wyzwanie uczenia się zwrotów w innych językach, ponieważ będą korzystać z języka dla rzeczywistego celu, aby komunikować się z zaprzyjaźnionymi klasami. Wszyscy uczniowie poczują się bardziej pewnie w zakresie informatyki i umiejętności językowych, także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dzieci będą bardziej świadome siebie jako obywateli europejskich i globalnych ponieważ zachęcimy je do kontaktów i wykazywania wzajemnego szacunku dla innych społeczeństw i kultur. Projekt zwiększy także spójność społeczną gdyż uczniowie dowiedzą się więcej o sobie nawzajem i o swoich rodzinach.

Nauczyciele będą rozwijać swoje umiejętności wykorzystywania technologii informatycznej w celu ustalenia i utrzymania kontaktów z personelem partnerów za pośrednictwem e-maili i portali internetowych. Nauczyciele w każdym kraju dowiedzą się więcej o krajach swoich szkół partnerskich, gdy włączą tematy projektu do swoich planów pracy, w miarę możliwości przyczyniając się do pokrycia podstawowych celów krajowych programów nauczania.

Wizyty w szkołach partnerskich dadzą nauczycielom i personelowi wspierającemu przegląd różnych stylów nauczania i uczenia się w Europie oraz możliwość wymiany myśli i metodologii, co poszerzy naszą perspektywę jako nauczycieli. Wszyscy skorzystają z wymiany doświadczeń w zakresie nauczania historii, jak również z poznawania języków naszych szkół partnerskich.

Szkoły będą wzmacniać dobre stosunki z rodzicami, przedstawicielami społeczności lokalnych, władz edukacyjnych i instytucji kultury, którzy zostaną zaproszeni do współpracy i przyczynią się do tematyki naszego projektu. Rodzice zostaną zaproszeni do udziału w naszym projekcie poprzez dzielenie się wiedzą na temat historii rodziny, a absolwentów i pracowników szkoły poprosimy o podzielenie się przeżyciami i wspomnieniami z lat szkolnych. Poznając historię miejscowości nawiążemy współpracę z instytucjami kulturalnymi i przedstawicielami władzy lokalnej.


Film wykonany w ramach projektu:
"Bliżej historii mojej rodziny, szkoły, miejscowości i wspólnej Europy".
Nasze listy dla szkół partnerskich:
Comenius - listy do szkół partnerskich

W związku z rozpoczętym we wrześniu tego roku projektem międzynarodowym Comenius "Bliżej historii", w czwartek 31.01.2013 pojawili się w naszej szkole goście ze szkół partnerskich we Włoszech i Turcji. Wraz z uczniami naszej szkoły obejrzeli akademię o tematyce historycznej przygotowaną przez klasy biorące udział w projekcie i odwiedzili uczniów w klasach, aby poznać bliżej naszą szkołę. Goście zostali u nas trzy dni, w piątek wzięli udział w pokazowej lekcji języka angielskiego, odwiedzili Chrzanów i podziwiali podziwiać występy muzyczne naszych uczniów w Dworze Zieleniewskich, a w sobotę zwiedzili Kraków.Comenius "Closer to History"- wizyta we Włoszech, Crispiano
Comenius "Closer to History" wizyta we Włoszech - maj 2013