Strona główna  |   Kontakt   |   Dyrektor   |   Wicedyrektor   |   Sekretariat    
  
Zrealizowane projekty:


"Bliżej Siebie" - w latach 2006-09

"Korzystanie z filmu i animacji do inspirowania nauczania i uczenia się"
    - w latach 2010-12


Ogólne informacje na temat programu Comenius

Comenius Partnerskie Projekty Szkół to część sektorowego programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme), który został ustanowiony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej na lata 2007-2013. LLP jest kontynuacją realizowanych w latach 2000- 2007 programów Sokrates I i Sokrates II. Comenius dotyczy edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym do końca szkoły średniej, a swoją nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XVI i XVII w. czeskiego pedagoga i filozofa, mieszkającego m.in. w Polsce w Lesznie - Jana Amosa Komeńskiego. Do programu Comenius mogą przystępować szkoły publiczne i niepubliczne.
Uprawnione do udziału w programie są szkoły i przedszkola z 27 krajów należących do UE (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Polska, Węgry, Bułgaria, Rumunia), kraje EFTA i EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz kraje kandydujące do UE (Turcja, Chorwacja).
Cele projektu to:

  • rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej;
  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Działania wspierane w ramach programu Comenius to:

Wielostronne Projekty Partnerskie czyli projekty realizowane przez grupy partnerskie składające się z minimum trzech szkół/przedszkoli z trzech różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie, które koncentrować się mogą wokół zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli lub wymiany doświadczeń i działań nauczycieli związanych z dydaktyką, profilaktyką, działaniami wychowawczymi, zarządzaniem placówką oraz Dwustronne Projekty Partnerskie czyli projekty realizowane przez dwie szkoły z dwóch różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie; w harmonogramie działań muszą zawierać dwie, co najmniej 10-dniowe, wizyty grup uczniowskich nie mniejszych niż 10-osobowe, w obu partnerskich szkołach. Projekty dwustronne można realizować z uczniami w wieku ponad 12 lat. Ich zasadniczym celem jest rozwijanie umiejętności językowych młodzieży.
Ze względu na ograniczenie wiekowe nasza szkoła może uczestniczyć tylko w projektach wielostronnych.

Partnerskie projekty edukacyjne Comeniusa mają jasno wyznaczone cele i adekwatne do nich rezultaty. Zakładają zaplanowane, systematyczne, spójne działania. Dzięki nim szkoła nawiązuje szerszą współpracę z rodzicami uczniów, przedstawicielami regionalnych władz oświatowych i samorządowych, lokalnymi przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami oraz mediami. Finał projektu ma postać prezentacji w obecności szerokiego gremium osób spoza szkoły. W każdym projekcie prowadzi się ewaluację, czyli systematycznie bada wartość realizowanych zadań. Efektem europejskiej współpracy w projektach Comeniusa są tzw. produkty końcowe, czyli udokumentowane rezultaty wspólnie podejmowanych działań. Występują one w formie publikacji, konferencji, przedstawień teatralnych, koncertów, wystaw, wyników badań, stron internetowych, kursów e-learningowych oraz wielu innych, ciekawych przedsięwzięć.

Źródło: strona www.comenius.org.pl

Edukacja szkolna - program Comenius


Comenius przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

  • wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia/doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;
  • promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;
  • opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciw marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji szkolnej;
  • promowanie zastosowań technologii informatyczno - komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;
  • promowanie nauki języków obcych;
  • promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią
  • podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.
Comenius skierowany jest do wszystkich rodzajów i szczebli kształcenia.

Grupy partnerskie pracują wspólnie według uzgodnionego planu. Projekty stwarzają uczniom i nauczycielom możliwość: wspólnej pracy nad wybranym tematem w ramach zajęć szkolnych, wymiany doświadczeń, badania różnych aspektów europejskiej różnorodności kulturowej, środowiskowej, społecznej i ekonomicznej. Efektem każdego projektu powinien być konkretny "produkt" .