Strona główna  |   Kontakt   |   Dyrektor   |   Wicedyrektor   |   Sekretariat    
  W naszej szkole wolno, a nawet trzeba być samodzielnym, otwartym, odpowiedzialnym, ciekawym świata, krytycznym, prawym i tolerancyjnym.
Podstawš dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia, jako wartości bezcennej. Działania prozdrowotne w naszej szkole koncentrują się przede wszystkim wokół prawidłowego odżywiania, wpływu aktywności ruchowej na organizm.
Projekt Szkoły Promującej Zdrowie został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/94/95 z dnia 29.11.94 r. (zmodyfikowany w latach 2003/2004). W 2004 r. nasza szkoła wstąpiła do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w październiku tego roku uzyskała certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Działania w sferach:

 • higiena osobista

  Przeglądy czystości, pogadanki w klasach na godzinach wychowawczych i zebraniach z rodzicami to stały element pracy dla zdrowia. Tygodniowy plan lekcji został opracowany zgodnie z wymogami higieny pracy ucznia. Uwzględniona została możliwoœć bezkolizyjnego korzystania z sal gimnastycznych na wszystkich lekcjach wychowania fizycznego.

 • aktywność ruchowa

  Kontynuowane są zajęcia na basenie gminnym, co w zdecydowany sposób wpływa na poprawę stanu zdrowia dzieci i ich ogólną sprawność fizyczną. Odbywają się zajęcia rekreacyjno - sportowe dla klas I - III i IV - VI oraz zajęcia rehabilitacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia pozalekcyjne dla grupy piłkarzy dwa razy w tygodniu. Dzieci z klas I - III uczestniczą w zajęciach z piłki siatkowej. • zdrowy styl odżywiania

  Uczniowie biorą udział w programach: "Szklanka mleka", "Warzywa i owoce w szkole". Głównym celem działań profilaktycznych jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w naszej szkole. Realizując zadania z zakresu tej tematyki uczniowie dzięki doświadczeniom praktycznym zdobywają wiedzę z zakresu spożywania warzyw i owoców, mycia warzyw i owoców, mycia rąk przed posiłkiem oraz kulturalnym zachowaniem się przy stole. Poznając zasady zdrowego odżywiania uczniowie przygotowujš ciekawe propozycje przepisów na ulubione potrawy. W grudniu dla uczniów klas IV - VI, a w maju dla klas I - III odbywa się "Festiwal Smaków".

  Festiwal smaków - 13.12.2013

  Każda z klas przygotowuje, a potem prezentuje samodzielnie wykonane sałatki owocowe, warzywne i soki. Po pokazie ma miejsce bardzo przyjemna część - degustacja.

 • bezpieczeństwo w życiu codziennym

  Corocznie uczniowie naszej szkoły biorą udział w Konkursie o Ruchu Drogowym poznając zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie klas IV zdają egzamin na Kartę Rowerową. W ramach promocji zdrowia w naszej placówce kontynuowany jest program pierwszej pomocy przedmedycznej. Podstawowym celem wdrażanego programu jest nauczenie naszych dzieci umiejętnoœci ratwania ludzkiego życia.

  Nadrzędnym tematem w zakresie profilaktyki jest bezpieczeństwo dziecka w Internecie. Szkoła uzyskała certyfikat "Szkoły Bezpiecznego Internetu", a uczniowie i ich rodzice zawarli kontrakt dotyczący bezpieczeństwa dziecka w sieci.

 • życie bez nałogów

  Uczniowie biorą udział w pogadankach i konkursach o szkodliwości używek, tematyka ta ma również swój oddźwięk na gazetkach szkolnych w klasach.

 • ekologia

  Na stałe do kalendarza imprez weszło jesienne Sprzątanie Świata, Dni Ziemi i udział w organizowanych przez gminę i powiat imprezach ekologicznych. • integracja

  Na przestrzeni lat pracy w klasach integracyjnych wzrasta poziom świadomoœci społeczności szkolnej; rozwija się wzajemna pomoc dzieci zdrowych i chorych; wzbogacane są metody i formy pracy w klasach integracyjnych. Tradycją jest organizowanie, przez nauczycieli wychowania fizycznego naszej placówki, zawodów dla osób niepełnosprawnych pod nazwą "Lekkoatletyczna Wiosna".
  Głównym celem organizacji tej imprezy jest upowszechnianie aktywności fizycznej wœród osób niepełnosprawnych, bez względu na wiek, możliwości motoryczne oraz umiejętności. Organizatorzy kierują zaproszenia do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Œwietlic terapeutycznych, Domów Pomocy Społecznej, które działają na terenie powiatu chrzanowskiego oraz do szkół podstawowych i gimnazjów z oddziałami integracyjnymi. Zawodnicy rywalizują w trzech konkurencjach sportowych: WTZ-y i gimnazja w rzucie piłką lekarską, biegu na 60 m, skoku w dal z miejsca; szkoły podstawowe w skoku w dal z miejsca, rzucie piłeczką palantową oraz w biegu na 40m.
  Dbamy nie tylko o poprawę sprawności fizycznej, ale także o doznania duchowe i estetyczne naszych niepełnosprawnych dzieci. Podsumowaniem wszystkich działań w tej sferze jest coroczne organizowanie Powiatowego Festiwalu "Bliżej Siebie".