KLASY GIMNAZJUM w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

aa

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE
WolontaROOWERiusz 

REALIZOWANYM PRZEZ STOWARZYSZENIE TRAVELLING INSPIRATION

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

 

DZIAŁANIA  W  PROJEKCIE 

WolontaROOWERiusz

 

* SZKOLENIE  MŁODZIEŻOWY  LIDER  WOLONTARIATU  I  INICJATYW

 

Warsztaty wyjazdowe
03-04.09.2016r                 

Moduł I:
Zagadnienia: profesjonalny wolontariatu, prawa i obowiązki wolontariusza, pracy w grupie - współdziałania, komunikacji, motywacji, prowadzenie diagnozy problemów społecznych, prowadzenia diagnozy lokalnej, angażowania rówieśników w pracę społeczną, myślenia strategicznego i projektowego, cech lidera.

17-18.09.2016r

Moduł II:
Zagadnienia: Bezpieczeństwo w turystyce rowerowej, Promocja imprezy rowerowej, Podstawy pilotażu i przewodnictwa podczas wycieczek rowerowych, Sytuacje awaryjne podczas wycieczek rowerowych, Praca z mapą, orientacja w terenie, prowadzenie grupy

Wizyta studyjna w Bałtowie - termin 28.09.2016r

 

Jednodniowa wizyta studyjnej do podmiotów zrzeszonych wokół Stowarzyszenia Bałt z Bałtowa-miejsca wzorcowego, jak chodzi o integrację społeczną, wolontariat, aktywność obywatelską i rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności. Wizycie studyjnej towarzyszyć będzie 2 godzinna prelekcja nt zmian społeczno-gospodarczych w Bałtowie oraz spotkanie z Młodzieżową Radą Gminy Bałtów i Klubem Wolontariusza JuniorBałt.

 

*POWOŁANIE  KLUBU  WOLONTARIUSZA

 

Powołanie KLUBU, nadanie regulaminu, rejestracja członków Klubu Wolontariusza.
W ramach swojej działalności Klub zajmie się organizacją i promocją wolontariatu oraz zainicjuje i będzie wspierać działalność organizatorską imprez w tym imprez rowerowych idziałalność dobroczynną. Systematycznie  będą organizowane okresowe spotkania robocze Klubu

*MŁODZIEŻOWE  SKRZYNKI  OBYWATELSKIE

 

Uczniowie biorący udział w projekcie wraz z Koordynatorami utworzą  Sieć Skrzynek Obywatelskich, które będą służyć prowadzeniu dialogu obywatelskiego z szerszym gronem młodzieży, rad i otoczenia szkolnego w sprawach ważnych dla młodzieży i innych grup społecznych.

 

Do SKRZYNKI można wrzucać postulaty i informacje o:

- imprezach/inicjatywach jakie chciałaby zorganizować młodzież,

- spostrzeżonych problemach dotykających młodzież,

- proponowanych rozwiązaniach problemów młodzieży,

- ideach i ważnych dla młodzieży zagadnieniach,

- potrzebach młodzieży.

Informacje przekazywane do skrzynek/urn mogą być przekazywane anonimowo lub z pozostaniem danych kontaktowych, tak by Młodzieżowi Liderzy mogli być w kontakcie i pozyskać więcej informacji od osoby chcącej się wypowiedzieć w sprawie poruszanej w postulacie/informacji.

Wszystkie wrzucane informacje Młodzieżowi Liderzy będą cyklicznie sprawdzać i selekcjonować, a następnie z informacji tych będą powstawać raporty zbiorcze i rekomendacje do zajęcia się sprawą przez Klub Wolontariusza/ Szkołę /Gminę /Powiat / organizacje działające na rzecz młodzieży/innych grup.
Liderzy z informacji spływających do skrzynek będą przygotowywać comiesięczne raporty z wnioskami i rekomendacjami dla odpowiednio: Klubu wolontariusza, Dyrekcji, przedstawicieli Gminy/Powiatu, które tym gremiom będą prezentowane.

 

*ORGANIZACJA  IMPREZY-RAJDU  ROWEROWEGO

 

Praktyka aktywności obywatelskiej przez Rower.

Grupa Liderów wraz z Klubem Wolontariatu, w ramach nabywania praktycznych umiejętności w kierunku wolontariatu, zorganizuje min. 1 imprezę/rajd rowerowy dla społeczności szkolnej/lokalnej.

TERMIN RAJDU ZOSTANIE PODANY W NAJBLIŻSZYM CZASIE

 

*ROWEROWE  WARSZTATY  OŻYWIENIA  OBYWATELSKIEGO  ( RWOO )

 

TEMATY WARSZTATÓW:


1.Diagnoza problemów lokalnych i zasobów jakimi dysponuje moja szkoła/gmina.
2.Twórcze myślenie o potrzebach i inicjatywach (w tym rowerowych). Tworzenie propozycji inicjatyw szkolnych/lokalnych (w tym rowerowych) w oparciu o diagnozę z pkt.1.
3. Opracowywanie inicjatyw lokalnych (w tym rowerowych) rozwiązujących problemy szkoły/gminy,
4.ciąg dalszy warsztatu 3.-dopracowanie koncepcji, ocena i wybór najlepszych inicjatyw (w tym rowerowych) do realizacji w środowisku szkolnym/lokalnym przez grupę z danej szkoły.

 

*WYPRACOWANIE  TRZECH  INICJATYW   - W  TYM  ROWEROWEJ.


Podczas warsztatów uczestnicy biorący w nich udział, pracując razem wypracują co najmniej 3 inicjatywy - w tym rowerowe , jakie powinny zostać podjęte w szkołach/ gminach jakie reprezentują. Wybrane przez grupę pomysły na projekty Liderzy zaprezentują na Dniach Aktywnego Obywatela, celem wspólnej debaty międzypokoleniowej o najważniejszych problemach społecznych szkół/gminy/powiatu.

Wypracowane inicjatywy będą podlegały ocenie poprzez głosowanie internetowe na stronie lidera. Autorzy 3 inicjatyw, które uzyskają największą liczbę głosów otrzymają nagrody rzeczowe.


*DZIEŃ  AKTYWNYCH  OBYWATELI ( DAO)
(impreza 1 dniowa w szkole):

Liderzy wraz z Dyrekcją i nauczycielami przygotują obchody Dnia Aktywnego Obywatela

Liderzy wraz z z uczestnikami Rowerowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego ustalą program oraz zorganizują wystawy, prelekcje, pokazy, itp. które dotykać będą tematyki obywatelskości i społ.-obywatelskiego, aktywności fizycznej, promocji rowerów. Zaprezentowane będą inicjatywy wypracowanie na Rowerowych Warsztatach Ożywienia Obywatelskiego.

TERMIN DNIA AKTYWNEGO OBYWATELA ZOSTANIE PODANY W NAJBLIŻSZYM CZASIE.


Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych do udziału w projekcie

WolontaROOWERiusz

Wszelkie informacje dostępne w sekretariacie i u Szkolnego Koordynatora Pani Agnieszki Głogowskiej