KLASY GIMNAZJUM w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

Nie przebierajmy w ludziach, komu właściwie mamy pomagać. Gdy widzimy ludzkie potrzeby - wszystko jedno, duszy czy ciała - niech nas już wtedy nic nie obchodzi, oprócz jednego: jak je zaspakajać i jak skutecznie pomóc braciom."

Kardynał Stefan Wyszyński

Jesteśmy szkołą, która od wielu lat prowadzi oddziały integracyjne. Pierwsza taka klasa powstała już w roku 2002 i od tego czasu kontynuujemy tą ideę. Nasza szkoła otwarta jest na potrzeby i rozwój uczniów i jest przystosowana na przyjęcie osób niepełnosprawnych.

Praca w klasie integracyjnej to dla całej szkoły wielkie wyzwanie!! Staramy się nie nadużywać określenia "niepełnosprawny", lecz określamy takiego ucznia mianem "ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Akcent położony jest więc nie na kalectwo czy ograniczenie sprawności, a na specjalne zadania szkoły, której nadrzędnym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, umożliwiających wszechstronny rozwój młodzieży poprzez włączanie ich do zespołu klasowego. Nauczanie i wychowanie w tych klasach powierza się nauczycielom z dużym doświadczeniem i specjalnym przygotowaniem, podwyższającym jakość pracy dydaktycznej, poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, konferencjach, seminariach, spotkaniach metodycznych i szkoleniach. Jednak początki nie były łatwe!! Wszyscy musieliśmy się przestawić, zarówno nauczyciele, dyrekcja, administracja, ale przede wszystkim uczniowie.

Głównym celem klas integracyjnych jest umożliwienie uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości i potrzeb. Uczniowie pełno i niepełnosprawni uczęszczający do tej samej klasy, mają możliwość nauczyć się współdziałania, zrozumienia i respektowania potrzeb innych.

Klasa integracyjna liczy maksymalnie 20 uczniów, w tym do 5 uczniów z orzeczeniem. Szkoła przyjmuje do klasy integracyjnej uczniów niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Dzieci zdrowe przyjmowane są do klasy po spełnieniu następujących warunków:

* posiadają pisemną zgodę Rodziców (na podaniu) na uczęszczanie do takiej klasy;
* mają co najmniej dobrą ocenę z zachowania

* mają dobre wyniki w nauce.   

W klasie integracyjnej realizowana jest podstawa programowa dla gimnazjum na takim samym poziomie jak w innych oddziałach. Obok nauczyciela przedmiotu, na lekcjach obecny jest nauczyciel wspierający. Jego głównym zadaniem podczas lekcji jest współpraca z nauczycielem prowadzącym, mająca na celu zapewnienie sprawnego tempa pracy uczniów.

 

integr